Tijdelijk

Bibliotheek

UITLEENREGELS BIBLIOTHEEK
Het lenen van werken uit de bibliotheek is slechts mogelijk voor leden van het Nederlandse Pijpersgilde. Het lenen van boeken en bladmuziek is gratis.
Voor het lenen van grammofoonplaten, cassettebandjes en CD's wordt € 0,20 per geluidsdrager in rekening gebracht. De portokosten zijn voor rekening van de aanvrager.
De uitleentermijn is 6 weken. Indien gewenst kan verlenging worden aangevraagd. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt € 0,50 per week per werk c.q. geluidsdrager in rekening gebracht.
Aanvullingen van de bibliotheek zullen jaarlijks worden gepubliceerd.

Het adres van de bibliotheek is:
P.v.Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
Tel:(0313)416650
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Muziek uit verzamelbundels met verschillende bezettingen staat in de passende rubriek steeds opnieuw vermeld. Is de componist of samensteller onduidelijk, dan staat er een -. Bij meer dan twee componisten staat vermeld: "Diverse componisten".
De bibliotheek is momenteel in ontwikkeling. Wat klaar is wordt vast gepubliceerd.

EENSTEMMIG INSTRUMENTAAL

EENSTEMMIG VOKAAL-INSTRUMENTAAL

TWEESTEMMIG INSTRUMENTAAL

TWEESTEMMIG VOKAAL-INSTRUMENTAAL

DRIESTEMMIG INSTRUMENTAAL

DRIESTEMMIG VOKAAL-INSTRUMENTAAL

VIERSTEMMIG INSTRUMENTAAL

VIERSTEMMIG VOKAAL-INSTRUMENTAAL

METHODES ETUDES

VIJFSTEMMIG INSTRUMENTAAL

VIJFSTEMMIG VOKAAL-INSTRUMENTAAL

ZESSTEMMIG INSTRUMENTAAL

ZES- EN MEERSTEMMIG VOKAAL-INSTRUMENTAAL

BUNDELS DIVERSE BEZETTINGEN INSTRUMENTAAL

BUNDELS DIVERSE BEZETTINGEN VOKAAL-INSTRUMENTAAL

BAMBOEFLUITEN MET ANDERE INSTRUMENTEN

BAMBOEFLUITEN MET ANDERE INSTRUMENTEN EN ZANG

MUZIEK VOOR GROTERE GROEPEN/CURSUSSEN

GRAMMOFOONPLATEN - CASSETTEBANDEN - CD's

DIDAKTIEK: DIVERSEN

BAMBOEFLUITEN MET CD-BEGELEIDING

Luistervoorbeelden

De drie Belgische volksliedjes, die u hieronder kunt beluisteren, komen van de cd 'Op eigen houtje'. Deze cd is in de Gildewinkel te bestellen.

Belgisch Volksliedje 1

Belgisch Volksliedje 2

Belgisch Volksliedje 3

 

Historie

De beginjaren van Het Nederlandsche Pijpersgilde

De eerste jaren na de oprichting van het Nederlandsche Pijpers Gilde waren nogal zorgwekkend. Tijdens de oprichting, 30 december 1938, rommelde het natuurlijk al behoorlijk in Europa. De tweede wereldoorlog zou spoedig uitbarsten. Was er nog wel tijd en animo voor het maken en bespelen van bamboefluiten? Willem Gehrels en de zijnen moeten wel gemotiveerd zijn geweest om het Gilde in navolging van Magaret James op te richten.

Hieronder de eerste 4 artikelen van de oprichtingsstatuten:

Die statuten zijn uiteraard in die 70 jaren herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, maar in grote lijnen is er weinig verschil met de laatstelijk goedgekeurde in 2008.

STATUTEN van de te Amsterdam gevestigde Vereeniging "Het Nederlandsche Pijpers Gilde"
(N.B. Koninklijke goedkeuring is doch nog niet verkregen. De door het Departement van Justitie gewenschte aanvullingen zijn ingelascht.)

Artikel 1.
De vereeniging draagt den naam "Het Nederlandsche Pijpersgilde", en is gevestigd te Amsterdam. In de volgende artikelen wordt de vereeniging aangeduid met "Het Gilde". De vereeniging, opgericht den 30 December 1938, is aangegaan voor een tijdvak, eindigende 29 November 1968.

Artikel 2.
Het Gilde, opgericht in de overtuiging, dat zelfwerkzaamheid van het individu den natuurlijken aanleg en liefde voor de muziek en voor het handwerk stimuleert, stelt zich ten doel de bevordering van het bespelen van zelfvervaardigde muziekinstrumenten, meer in het byzonder van bamboefluiten.

Artikel 3.
Het Gilde tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door
a. het organiseeren van bijeenkomsten, waar op zelfvervaardigde in- strumenten gemusiceerd wordt.
b. het organiseeren van cursussen, waarop het vervaardigen en bespelen van bamboefluiten - en eventueel andere instrumenten - onderwezen wordt.
e. het opleiden van leerkrachten.
d. het organiseeren van lezingen en voordrachtsoefeningen.
e. het uitgeven van een periodiek.
f. het vormen van een bibliotheek.
g. alle andere wettige middelen, al of niet in samenwerking met soort gelijke organisaties in binnen- en buitenland, speciaal in samenwerking met The Pipers Guild in Engeland.

Het oudste jaarverslag te vinden in het Gilde archief dateert van 1940.

Jaarverslag over 1940

Er is een tijdstip in het afgeloopen jaar geweest, waarop wij ons in ernst hebben afgevraagd : heeft het nog eenige waarde om nu, onder oorlogsleed en bezetting van ons land door een vreemde mogendheid, voort te gaan met het snijden van fluiten en het blazen van eenvoudige wijsjes ?, Hoe ontzettend schril was de tegenstelling tusschen het groote leed in ons land en het kinderlijke bamboefluitje. En toch misschien juist door die tegenstelling hebben wij er aan vastgehouden, niet meer met de onbezorgde opgewektheid van het begin, maar intuïtief geloovend in de macht van de muziek en vooral geloovend in de bekoring van het kleine vredige instrumentje, dat wij zelf hadden leeren snijden en bespelen, en dat wij in veler handen wenschten omdat wij uit ervaring wisten welke groote vreugde het kan geven. Dit geloof heeft ons niet beschaamd.
Wij zijn doorgegaan na MEI, in alle stilte ; en thans aan het eind van 1940, kunnen wij met des te meer overtuiging en vertrouwen zeggen : WIJ GAAN DOOR.
Laat dit sobere verslag over afgeloopen jaar dit nader mogen illustreeren.

Onze wensch dat de heer Joh. H. FELTKAMP tot ons Bestuur zou toetreden werd vervuld ; op 1 Januari 1940 was het Bestuur als volgt samengesteld en is gedurende het heele jaar onveranderd gebleven.

Het Bestuur:
Willem Gehrels, voorzitter
Cornelia de Voûte, secretaresse
G.J.Westerman, penningmeesteresse
Mies Müller
Johan Feltkamp

Opleidingen

Opleiding van gezellen en basisgezellen

Het Gilde leidt de eigen leerkrachten op. Een aanstaand (basis)gezel wordt opgeleid door een gediplomeerd gezel of meester van het Gilde. Bij voldoende kandidaten wordt er een landelijke opleiding georganiseerd. De gemiddelde duur van de opleiding is 2 tot 3 jaar, afhankelijk van de muzikale vooropleiding en de ervaring met het bouwen en bespelen van bamboefluiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden

Om gezel of basisgezel te worden moet je:

  • 16 jaar of ouder zijn
  • voldoende muzikale vooropleiding hebben
  • lid van het Gilde zijn
  • tenminste twee bamboefluiten gemaakt hebben en kunnen bespelen
  • een landelijke cursus van het Gilde gevolgd hebben

Examen

Het examen bestaat zowel voor gezellen en als basisgezellen uit de volgende onderdelen:

  • Algemene Muzikale Vorming
  • Bouw van fluiten in theorie en praktijk
  • Bespelen van de verschillende fluiten
  • Groepsles geven en dirigeren

De exameneisen zijn voor een gezel zwaarder en meer omvattend dan voor een basisgezel. Vakmusici met hoofdvak of bijvak blokfluit kunnen een versneld examen doen met enkele vrijstellingen.

 

Lidmaatschap

Leden en contribuanten
Zodra iemand een eenvoudige proef heeft afgelegd, die bestaat uit het spelen van een melodie op de zelfgemaakte fluit, kan deze lid worden van de vereniging. Voor diegenen die geen leerlingenproef hebben afgelegd bestaat de mogelijkheid contribuant van de vereniging te zijn. Het stemrecht met betrekking tot verenigingszaken geldt alleen voor leden, voor het overige is er geen verschil. Leden en contribuanten hebben recht op ledentarieven voor cursussen en bijeenkomsten en ontvangen vier keer per jaar het verenigingsblad het Bamboefluitnieuws met muziekbijlage en cursusinformatie.Contributieregeling 2018
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar
Voor leden en contribuanten gelden de volgende minimale contributiebedragen:

volwassenen   € 35,00 of meer
jongeren tot en met 16 jaar   € 25,00 of meer
gezinslidmaatschap   € 50,00 of meer
scholen/instellingen   € 35,00 of meer

In overleg met de penningmeester is reductie mogelijk, maar meer is zeer welkom!
Wanneer u voor 15 februari betaalt kunt u desgewenst €5,-- korting krijgen.

Ons rekeningnummer is NL50 INGB 0002 0813 22 t.n.v. Ledenadministratie NPG te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Wij stellen het op prijs als u het NPG machtigt tot automatische incasso van de contributie (voor info zie Automatische incasso).


Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per brief of mail naar de Ledenadministratie) vóór 1 november hebben plaatsgehad.

Contact:
Ledenadministratie NPG
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180-315 336
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Organisatie

Gilde
Het maken en leren bespelen van een bamboefluit is een vak dat aan elkaar wordt doorgegeven. Daarom is de vereniging als een gilde georganiseerd en kent leerlingen, gezellen en meesters.

Leerling
Een leerling leert onder leiding van een lerares/leraar, ook wel gezel of meester genoemd, een fluit van bamboe te bouwen en erop te spelen.

Gezel
Een gezel is een gediplomeerd muziekdocent die lessen muzikale vorming geeft met behulp van de bamboefluit. Het bouwen van de fluit en het erop leren spelen gaan hand in hand. Een basisgezel geeft lessen in het bouwen van bamboefluiten, onder supervisie van een gezel. Een basisgezel kan na aanvullende examens gezel worden. Het Gilde verzorgt de opleiding tot gezel.

Meester
De graad van meester kan worden toegekend aan gezellen die professioneel geschoold zijn op het gebied van muziek of handvaardigheid.


Leden en Contribuanten
Het Gilde kent leden en contribuanten. Iedereen kan contribuant worden. Het stemrecht is voorbehouden aan leden. Kijk voor het verschil onder lidmaatschap.

Jaarprogramma
Gedurende het jaar worden er regionaal en landelijk bijeenkomsten en cursussen georganiseerd. (Zie activiteiten) Het jaarprogramma wordt bekendgemaakt door middel van de activiteitenfolder die aan het begin van het nieuwe jaar verschijnt.

Bestuur
De verenigingszaken worden geregeld door het verenigingsbestuur bijgestaan door commissies. Verantwoording voor het beleid wordt afgelegd tijdens de jaarvergaderingsbijeenkomst in een weekend aan het begin van het jaar. Het bestuur presenteert dan tevens het werkplan en de begroting voor het volgende jaar.